Regulamin Klubu Bilardowego

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU BILARDOWEGO

1. Stoły bilardowe udostępniane są do gry przez obsługę Klubu Bilardowego po uprzednim uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 30,00 zł. Kaucja płatna jest tylko gotówką.

2. Opłata za bilard regulowana jest na podstawie cennika.

3. Czas gry liczony jest od momentu otwarcia kasetki z bilami.

4. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu Bilardowego, która spowoduje zniszczenia stołu bilardowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów ich naprawy, w tym:

  • 1 000 zł - za uszkodzenie lub zabrudzenie sukna lub celowe uszkodzenie powodujące konieczność jego wymiany,
  • 200 zł - zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia (np. wylanie nawet niewielkiej ilości napoju na sukno itp.),
  • 100 zł - uszkodzenie bili
  • 50 zł - uszkodzenie kija.

W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje Kierownictwo.

5. Obowiązuje zakaz podchodzenia do stołów bilardowych z napojami, alkoholem i jedzeniem.

6. Obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów, w tym: jedzenia, alkoholu i napojów na stołach bilardowych.

7. Obsługa Klubu Bilardowego ma obowiązek każdorazowo po grze sprawdzenia stanu sprzętu i stołu przed oddaniem zestawu do gry.

8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stołów bilardowych i sprzętu należy niezwłocznie zgłosić obsłudze klubu przed rozpoczęciem gry.

9. Obsługa ma prawo odmówić podania alkoholu oraz wynajęcia stołu bilardowego osobie nietrzeźwej lub zachowującej się agresywnie.

10. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu Bilardowego własnego jedzenia, napojów, alkoholu.

11. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości Klubu Bilardowego, będące w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin klubu, zostaną wyproszone przez ochronę obiektu z lokalu bez możliwości zwrotu kosztów za zakupione usługi.

12. W klubie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

13. Obsługa klubu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie klubu.

14. Każda osoba przebywająca w Klubie Bilardowym zgadza się jednocześnie z warunkami niniejszego regulaminu.

15. Klient klubu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku/głosu/wypowiedzi, zarejestrowanych podczas nagrania w klubie, w dowolnych audycjach tworzonych/emitowanych przez nadawców, jak również w przygotowanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych.

16. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego korzystania z wizerunku/głosu/wypowiedzi we wszystkich polach eksploatacji.

Partnerzy: